الدرویش :: بزرگترین مرجع علوم غریبه علوم غریبه برای نجات انسانها و اصلاح زندگی آنها به وجود آمده است و باید از این علم به طرز صحیح استفاده نمود . http://aldarvish.mihanblog.com 2020-09-21T07:55:22+01:00 text/html 2009-04-24T16:10:51+01:00 aldarvish.mihanblog.com ابوعلی طلسمی جهت تسخیر و محبت :: بسیار قوی http://aldarvish.mihanblog.com/post/58 <FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>سلام </FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>وفق 4*4 زیر هدیه من به تمامی طرفداران سایت الدرویش</FONT></P> <P>این وفق حاصل سال ها تجربه و کار در این علم است</P> <P>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</P> <P>ایه "<FONT color=#009900>فلما راینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و...</FONT><FONT color=#330033> " </FONT>در سوره یوسف&nbsp;. این&nbsp;ایه رو بطور کامل در گوشه بالایی سمت راست و به صورت حروف متقطعه اطراف(دور ور)&nbsp;جدول بنویسید</P> <P><FONT color=#cc0000>به جای فلان ابن فلانه اسم خود و مادرتان را بنویسید</FONT></P> <P>زمان نوشتن: روز پنجشنبه بلافاصله بعد از طلوع افتاب</P> <P>طرز نوشتن: با مشک و زعفران نوشته شود</P> <P>عزیمت : 71 مرتبه با حضرت یوسف(ع) عزیمت می کنید</P> <P>مثال:</P> <P>&nbsp;توکلو یا خدام هذه الایات و اسم الله البدوح اقسم و اعزم علیکم بنی الله یوسف الا و جعلتم کل من یرا <FONT color=#cc0000>فلان ابن فلانه </FONT>یحبه حبا شدیدا لا مثیل لهو </P> <P>.........................................................................................................</P> <P>ف ل م ا&nbsp; ر ا ی ن ه .....</P> <P> <TABLE style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-SIZE: 11px; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 70.08%; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; BORDER-COLLAPSE: collapse; HEIGHT: 150px" cellSpacing=1 cellPadding=1> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#009900 size=2>فلما راینه اکبرنه وقطعن ایدیهن&nbsp; ...</FONT></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp;جبرائیل</FONT></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp;بدوح</FONT></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>ابناء ادم و حواء</FONT></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp;2968</FONT></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp;247</FONT></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp;20</FONT></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp;60</FONT></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>&nbsp;<FONT color=#cc0000>فلان ابن فلانه</FONT></FONT></FONT></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp;59</FONT></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp;2969</FONT></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp;246</FONT></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp;58</FONT></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp;18</FONT></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>249</FONT></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp;2970</FONT></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp;248</FONT></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp;2971</FONT></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp;57</FONT></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp;19</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <P>&nbsp;</P> <P>...............................................................................................</P> <P>این وفق حاصل سال ها تجربه و کار در این علم است</P> <P>ابوعلی</P></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> text/html 2009-04-16T14:00:27+01:00 aldarvish.mihanblog.com ابوعلی سنگ های مناسب برای متولدین هر ماه http://aldarvish.mihanblog.com/post/57 <P>سنگ های مناسب برای متولدین هر ماه <BR>فروردین(حمل-بره-ارایز): سنگ های قرمز <BR>علامت مشخصه متولدین این ماه فعالیت است که در سطح فیزیکی بصورت ابتکار، جاه طلبی و خلاقیت بروز می کند و در سطح معنوی و روحانی به صورت پیش کسوت بودن و به خاطر دنیای بهتری برای انسانیت خود را به مخاطره انداختن ، جلوه می نماید . افراد این سیاره می توانند کل مجموعه از قرمز تا بالاترین فرم آن سفید را که به مفهوم از پست ترین تا والاترین است را ارائه دهند . <BR>اردیبهشت (ثور-گاو نر – تورس) : سنگ های زرد و صورتی علامت مشخصه متولدین این ماه عشق و عقل می باشد . کار واقعی عقل روشن کردن ذهن از طریق قدرت عشق می باشد . انسان های ان سیاره هماهنگی نزدیکی با محصولات زمینی دارند . این انسان ها نیازمند تغییر شکل دادن عشق فردی ، به خدمت غیر خودخواهانه هستند . پشتکار و ثبات قدم ، ذاتی انسانهای :توروئی" است که از لحاظ روحانی بیدار گشته اند و این خصوصیات موجب تمایل آن ها برای تغییر دادن میل تملک ، به میل سهیم شدن با انسان ها خواهد شد . <BR>صلح و آرامش ،فراوانی و زیبایی از علایم روحی بارز افراد روشن بین شده متولدین "تور" می باشد . <BR>خرداد(جوزا- دو پیکر – جمینای) : سنگ های بنفش <BR>خرداد (جمینای) علامت دوئیت است . این علامت بیانگر زندگی و مرگ ، شادی و غم ، سلامتی و بیماری ، فقر و فراوانی می باشد . <BR>با حفظ و تغییر شکل دادن "آتش اهریمنی" موجود در بدن بر قانون تغییر و مرگ غلبه می شود . این تحلیلی روحانی از این علامت است . <BR>تیر (سرطان – خرچنگ – کنسر) : سنگ های سبز <BR>سرطان دروازه زندگی است . در آب های مرموز ، بذرهای حیات به وجود می آیند . رنگ سبز رنگ این سیاره و رنگ طبیعت است . در عرصه روحانیت ، زندگی و عشق کلمات مترادفی هستند . بنابراین تولد های نو ، در همه زمینه های شکوفایی از طریق قدرت معجزه گر عشق ، پیام و تحلیل این علامت می باشد . <BR>مرداد ( اسد – شیر – لییو) : سنگ های طلایی یا نارنجی <BR>عشق از طریق خورشید به طرف کره زمین سرازیر می شود . اشعه خورشید طلایی است . طلایی راه دیگری برای بیان اشعه نارنجی می باشد . زیرا رنگ نارنجی مخلوطی است از اشعه زرد (عقل و درایت ) و اشعه قرمز(فعالیت) . <BR>شیر بیانگر فعالیتی است که از عقل سرچشمه می گیرد . قلب که توسط شیر اداره می شود مرکز خورشید تابناکی است برای یک زندگی تابناک . الوهیت و تواضع کلید های مدیتیشن، برای متولدین این ماه می باشد تکلیف و وظیفه اساسی کشتن شیر منیت و نفس است و این کاری است بس طولانی و صعب و مشکل که کشمکشها و جدال های فراوانی را به همراه دارد و در نهایت فرد را به این درک می رساند که مفهوم عشق ، ارضای قانون زندگی می باشد ضرورت این اصل تفاهم بین ملیت ها و انسانها از طریق عشق می باشد . <BR>شهریور ( سنبله – خوشه – ویرگو) علامت این ماه تغییر منطق به عقل می باشد . دانش و درک عقل را به وجود می آورند . منطق به تنهایی با خارج سر و کار دارد و در حالیکه سر و کار عقل با قلب درونی است . به کمک منطق تنها نمی توان به مرحله روشن بینی رسید . برای این منظور می بایستی که فرد عاقل شود . <BR>مهر (میزان – ترازو – برج – لیبرا ) : سنگ های زرد علامت این ماه در رابطه با هوا و در رابطه با ذهن می باشد . میزان ( ترازو) نشانگر نقطه عطف بزرگی در طبیعت است ، نشانگر اعتدال شب و روز در پاییز است . این علامت نشانگر امتحانی است که همه باید بگذرانیم ، ترازویی که اعمال سال را باید با آن وزن کنیم . این علامت نشانگر غلبه خود کوچک (خود پست تر – ایگو) که ما را از انسان ها جدا می سازد و عشق بی شائبه و خالصی که ما را به سوی وحدت راهنما خواهد شد می باشد . <BR>آبان (عقرب – کزدم – اسکورپیو) : سنگ های فرمز و قرمز پر رنگ و شفاف <BR>علامت عقرب یکی از مقتدرترین علایم است . قدرت عقرب دارای دو جنبه می باشد که از کم عمق ترین به سوی مرتفع ترین حرکت می نماید . عقرب که روی زمین می خزد و عقاب که در آسمان ها تا نزدیکی های خورشید پرواز می کند هر دو نشانگر این علایم می باشند . <BR>تغییر ، کلید این علامت است . زیرا تصفیه طبیعت حیوانی و بالا کشیدن نیروها به سطح بالاتر آگاهی ، بیانگر وظیفه عقرب می باشد . با حکمفرمایی بر طبیعت پست تر خویش ، نیروی زیادی را کسب خواهیم کرد . <BR>آذر ( قوس – کمان – ساژیتاریوس ) : سنگ های آبی تیره <BR>علامت این ماه تلاش بخش حیوانی انسان برای دستیابی به سوی قدرت خدایی است . زیرا " ساژیتاریوس" (قوس) نشانگر افکار عالی و آرزوهای بکر می باشد . <BR>قوس(کمان) بیانگر عدد 9 در شروع است . ذهن روحانی شده ، بالاترین علامت متولدین این ماه می باشد . <BR>دی ( جدی – بزغاله – کاپری کورن) : سنگ های سیاه و سفید <BR>علامت این ماه نشانگر آمیختن تیره ترین شب اسرار آمیز و با شکو ترین روز درخشان می باشد . " کاپری کورن" نشانگر عبور از پل تاریکی است . قبل از اینکه فرد بتواند به انوار سفید و با شکوه دست یابد ، پیروزی بر دیو نفس هدف نهایی است . <BR>بهمن ( دلو – سطل آب – آکوآریوس ) : سنگ های آبی روشن <BR>متولدین این ماه به سوی حقایق جدید و کشف نشده ای راهنمایی می شوند . این افراد دارای فدرت های ارتباط با دیگران و کار دسته جمعی هستند . ایده آن ها یکی برای همه و همه برای یکی می باشد . <BR>اسفند ( هوت – ماهی – پایسیس ) : سنگ های آبی روشن و نیلی <BR>این علامت بیانگر جدال روح برای نجات بشریت از دیو طمع می باشد . <BR>متولدین این ماه ، کوشش زیادی برای عشق ورزیدن و خدمت غیر خودخواهانه دارند که این دو تنها راه های پیروزی هستند </P> <P>نویسنده: وهاب عضو انجمن لقمان</P> <P>ابوعلی</P> text/html 2009-04-16T13:39:13+01:00 aldarvish.mihanblog.com ابوعلی عملیات تسخیر همزاد http://aldarvish.mihanblog.com/post/56 <P>عملیات تسخیر همزاد<BR>كسانیكه نباید به عمل تسخیر همزاد دست بزنند.<BR>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;زنان باردار<BR>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;اشخاص بیمار وكسانیكه بیماری دماغی داشته ودارای اعصاب ضعیفی می باشند.<BR>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;شخصیكه دست و پاهایش درد وناراحتی داشته باشد<BR>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;كسانیكه سابقة سكته یا صرع دارند وبهبودی كامل نیافته باشند.<BR>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;اشخاص مبتلا به بواسیر<BR>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;مبتلایان به بیماری چشمی<BR>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;اشخاصی كه نمیتوانند جلوی هوی وهوس ولذات وشهوات را بگیرند.<BR>خطرات همزاد<BR>باید طبیعت اورا شناخته وبر طبق آن از او در خواست كاری بكنبد.<BR>بادر نظر داشته باشید كه طبق قرار دادی كه با همزاد میگذارید به او فرمان داده وطلب چیزی نمائید.<BR>از او در خواست كار ناشایست نكنید.او سعی میكند شمارا از انجام كار منع كند.كه در صورت انجام كار ناشایست همزاد به شما ضرر زده واین ضررقابل جبران نخواهد بود.نباید همزاد را مجبور به بیان اسرار نمود .باید با او طرح دوستی بریزید در این صورت او هر چیزی را برایتان فراهم مینماید.<BR>كارهای همزاد<BR>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;هر كاری هر چقدر سخت و مشكل هم باشد و به نظر غیر ممكن باشد.<BR><BR>اعمالی كه در دوران چله باید رعایت كرد.<BR>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;عدم نزدیكی باهمسر<BR>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;عدم صحبت و معاشرت با دیگران<BR>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;عدم مصرف حیوانی وخوراكی های بودار وباد دار<BR>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;استفاده از غذا های زود هضم<BR>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;مالشت دادن روزانة سر وگردن<BR>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;اگر در شب عمل میكنید روز را خوب استراحت نمائید وگرنه عمل باطل خواهد شد.<BR>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;در زمان چله از هرگونه شك وتردید دوری نمائید.<BR>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;حفاظ وحصار(تحصین) خود را كامل نمائید.<BR>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;در دوران چله احتیاجات خود را آماده كنید وكناروجای خود بگذارید.<BR>10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;با هیچ كس بحث ومجادله نكنید.<BR>11.&nbsp;&nbsp;&nbsp;در مواقع بیكاری با مطالعه خود را سرگرم نمائید.<BR>عمل شمارة 1:<BR>درچلة41روزه نشسته و بهنگام روز، بیرون ودر جائی كه آب باشدبه شكلی كه سایة خودرا درآب ببینید. سورة شریفه یس از آیة نفخ فی الصور .الی محضرون را حفظ كرده روزانه 1100(هزاروصد)بار تلاوت كرده بعداز هر 100مرتبه این دعا خونده شود(اللهم ا نّا أعظمُ فإنه یُذِلّ ُ ویُظاهرُ والایاتِ اُنصُرْنا یا قَومِ همزاد)<BR>عمل شمارة2:<BR>درچلة41روزه نشسته اتاق مناسب وتمیزی را از قبل آماده نمائیدواز هر گونه رفت وآمد خود داری نمائید.چراغی را مهیا كرده وآنرا طوری پشت سرخود قرار دهید كه بتوانید سایة خود را در مقابلتان ببینید. سپس خوب تمركز كرده و به سایة خود خیره شویدو به تسخیر همزاد فكر كنید.بعد 371 مرتبه آیة ذیل را بخوانید.<BR>(قل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین واعوذ بك رب ان یحضرون)<BR>همزادبه چه شكلی ظاهر می شود؟<BR>ابتدا آرام آرام سایة روشنی به نظر شما می آید كه از جلو چشمتان می گذرد وبعد از چندروز به شكل بخار یا ابر دیده می شود&nbsp; این بخار یا ابربه مرورمتشكل شده واندام آدمی را بخود میگیرد.این شكل یك نور یا روشنائی به همراه دارد تا زمانیكه پلك هایتان را بهم نزده یا به جای دیگری نگاه نكنید در مقابل شما خواهد بودوبعد ناپدید میشود و مجدداً ظاهر میگردد.زمانیكه ظاهر میگردداگر نگاهتان را به بالای سر خود بیندازید خواهید دیدكه نور در بالا هم نمایان است این بخار یا ابر شكل یك انسان را دارا میباشد.ولی هنوز صورت او نمایان نبوده وتار است.در این قسمت شما قدم های اولیةموفقیت را برداشته اید.زیرا هر لحظه ممكن است این شكل به صورت یك جسم عادی در مقابل شما ظاهر شود وبا شما صحبت كند.از این لحظه به بعد سعی كنید از صحبت كردن و ملاقات با دیگران جداً خودداری نمائید.تمركزو هواس خود را بر روی عمل متمركز كنیدو از فكر كردن به مسائل خارجی خوداری كنید.باید مانند عاشقی باشید كه منتظر دیدار معشوقه اش میباشد.بعداز گذشت 15روز همزاد پیش شما ظاهر خواهد شد.چه شب باشد یاروز تاریك باشد یا روشن فرقی نمیكند او ظاهر میشود.از لحظه ای كه این شكل را دیدیددر خواب هم آن را مشاهده خواهید كردبدین ترتیب زمانی كه از خواب بیدار میشوید مشاهده خواهید كرد همزاد یا جلو شما ویا اطرافتان قرار دارد.<BR>باید كاملاً هوشیار باشید وبجز او به چیز دیگری فكر نكنیدودر این رابطه با هیچ كس صحبتی نكنیدوبه عمل خود مشغول شوید وتنها به ظاهر شدن او واینكه میخواهد با شما صحبت نماید فكر كنید توجه داشته باشید كه با او صحبت نكنید تا او خود با شما صحبت كند وبرای وادار كردنش به صحبت یكی از اسماءنیكوی خداوند یایك آیة شریفه را تلاوت نمائید.مطمئن باشید كه نتیجة مطلوب حاصل خواهد شد.<BR><BR><STRONG>هیچ وقت فراموش نکنید بدون اجازه دست به تسخیر نزنید از ما گفتن.</STRONG></P> <P>نویسنده: <A title="دیدن مشخصات وهاب" href="http://loghman.info/mavara/index.php?action=profile;u=3314"><STRONG>وهاب</STRONG></A> از اعضای انجمن لقمان</P> <P>ابوعلی ::الدرویش :: بزرگترین مرجع علوم غریبه</P> text/html 2009-04-15T17:50:08+01:00 aldarvish.mihanblog.com ابوعلی جلوگیری از سرقت متاع:: مجربات مغربی http://aldarvish.mihanblog.com/post/55 <P>این ایات را به همراه خاتم نوشته و در متاع مورد نظر بگذارید که هیچ سارقی نمی تواند ان را به سرقت ببرد</P> <P>&nbsp;</P> <P align=center>بسم الله الرحمن الرحیم</P> <P align=center>(الله لا اله الا هو لیجمعنکم - <FONT color=#ff0000>تا</FONT>- یو القیمه)<FONT color=#ff0000>سوره النساء-ایات87تا109 </FONT>(لا ریب فیه)<FONT color=#ff0000>سوره الانعام-ایه12 </FONT>(من اصدق من الله حدیثا)<FONT color=#ff0000>سوره النساء- ایه 87</FONT>. یا حفیظ, یا حافظ, یا محفوظ, یا حافظ, اجب وبالحفاظ بالعهال وامال و انت علیهم حفیظ</P> <P align=center><FONT color=#ff0000>خاتم:</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000><IMG style="WIDTH: 422px; HEIGHT: 591px" height=1408 alt="" hspace=0 src="http://aldarvish.persiangig.com/image/mata.JPG" width=422 align=baseline border=0></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000><STRONG><A title="" href="http://aldarvish.persiangig.com/image/mata.JPG" target=_blank><FONT color=#ff0000><STRONG>جهت مشاهده تصویر با اندازه بزرگتر اینجا را کلیک کنید</STRONG></FONT></A></STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=right>ابوعلی :: از مجربات مغربی شیخ التلمسانی المغربی</P> text/html 2009-04-12T18:23:49+01:00 aldarvish.mihanblog.com ابوعلی نتایج نظرسنجی فروردین ماه 88 http://aldarvish.mihanblog.com/post/54 <P>سلام دوستان</P> <P>نظرسنجی در مطالب وبلاگ بسیار تاثیر داره , یعنی اگر مثلا اموزش جفر و احضار جن بیشترین اراء رو بیارند ما هم بیشتر مطالب وبلاگ رو به این دو موضوع اختصاص میدیم.</P> <P>الان بریم سراغ نتایج نظرسنجی:</P> <P> <TABLE class=pollResult> <TBODY> <TR> <TH><FONT size=2>طلسم ها و ادعیه </FONT></TH> <TD width=150> <DIV class=pollbar style="WIDTH: 150px"><SPAN><STRONG><FONT size=2>18.64 درصد </FONT></STRONG></SPAN></DIV></TD> <TD align=right width=75><STRONG><FONT size=2>(11 رای) </FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TH><FONT size=2>علم اعداد و حروف </FONT></TH> <TD width=150> <DIV class=pollbar style="WIDTH: 150px"><SPAN><STRONG><FONT size=2>13.56 درصد </FONT></STRONG></SPAN></DIV></TD> <TD align=right width=75><STRONG><FONT size=2>(8 رای) </FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TH><FONT size=2>ابطال سحر و جادو </FONT></TH> <TD width=150> <DIV class=pollbar style="WIDTH: 150px"><SPAN><STRONG><FONT size=2>8.47 درصد </FONT></STRONG></SPAN></DIV></TD> <TD align=right width=75><STRONG><FONT size=2>(5 رای) </FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TH><FONT size=2>مطالب اموزشی </FONT></TH> <TD width=150> <DIV class=pollbar style="WIDTH: 150px"><SPAN><STRONG><FONT size=2>10.17 درصد </FONT></STRONG></SPAN></DIV></TD> <TD align=right width=75><STRONG><FONT size=2>(6 رای) </FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TH><FONT size=2>احضاره جن </FONT></TH> <TD width=150> <DIV class=pollbar style="WIDTH: 150px"><SPAN><STRONG><FONT size=2>11.86 درصد </FONT></STRONG></SPAN></DIV></TD> <TD align=right width=75><STRONG><FONT size=2>(7 رای) </FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TH><FONT size=2>علم جفر </FONT></TH> <TD width=150> <DIV class=pollbar style="WIDTH: 150px"><SPAN><STRONG><FONT size=2>15.25 درصد </FONT></STRONG></SPAN></DIV></TD> <TD align=right width=75><STRONG><FONT size=2>(9 رای) </FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TH><FONT size=2>دانلود کتاب و نرم افزار </FONT></TH> <TD width=150> <DIV class=pollbar style="WIDTH: 150px"><SPAN><STRONG><FONT size=2>5.08 درصد </FONT></STRONG></SPAN></DIV></TD> <TD align=right width=75><STRONG><FONT size=2>(3 رای) </FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TH><FONT size=2>استخاره و فال </FONT></TH> <TD width=150> <DIV class=pollbar style="WIDTH: 150px"><SPAN><STRONG><FONT size=2>3.39 درصد </FONT></STRONG></SPAN></DIV></TD> <TD align=right width=75><STRONG><FONT size=2>(2 رای) </FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TH><FONT size=2>خواص سنگ ها </FONT></TH> <TD width=150> <DIV class=pollbar style="WIDTH: 150px"><SPAN><STRONG><FONT size=2>6.78 درصد </FONT></STRONG></SPAN></DIV></TD> <TD align=right width=75><STRONG><FONT size=2>(4 رای) </FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TH><FONT size=2>سوره ها و ایات مغربی </FONT></TH> <TD width=150> <DIV class=pollbar style="WIDTH: 150px"><SPAN><STRONG><FONT size=2>6.78 درصد </FONT></STRONG></SPAN></DIV></TD> <TD align=right width=75><STRONG><FONT size=2>(4 رای) </FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TH> <P><FONT color=#993300 size=2>شرکت کنندگان</FONT></P></TH> <TD colSpan=2> <P><FONT color=#993300><STRONG><FONT size=2>21</FONT></STRONG><STRONG><FONT size=2>&nbsp;نفر</FONT></STRONG> </FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <P>&nbsp;</P> <P>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</P> <P>رتبه اول : طلسم ها و ادعیه</P> <P>رتبه دوم: علم جفر</P> <P>رتبه سوم: علم اعداد و حروف</P> <P>رتبه چهارم: احضار جن</P> <P>رتبه پنجم: مطالب اموزشی</P> <P>..............................................................</P> <P><FONT color=#ff0000><STRONG>باتوجه به بازدید سایت و تعداد شرکت کنندگان ....&nbsp;&nbsp;<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/65.gif">&nbsp;</STRONG></FONT></P> text/html 2009-04-12T18:12:02+01:00 aldarvish.mihanblog.com ابوعلی درمان چشم زخم http://aldarvish.mihanblog.com/post/53 <P align=right>این خاتم شریف را روی یک بشقاب سفید رنگ با گلاب, مشک, زعفران و عنبر بنویسید . سپس ان نوشته ها را با اب پاک کنید و شخص بیمار از ان اب بخورد و به بدن خود بمالد . انشالله شفاء یابد</P> <P>این هم خاتم:</P> <P align=center><IMG alt="" hspace=0 src="http://aldarvish.persiangig.com/image/hasad.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=center>(جهت مشاهده دقیق در کامپیوتر خود ذخیره کنید سپس ان را بزرگ نمایی کنید)</P> <P align=right>&nbsp;</P> <P align=right>ابوعلی برگرفته از مجربات قلعه المختار</P> text/html 2009-04-10T09:54:16+01:00 aldarvish.mihanblog.com ابوعلی جدول ساعات در شبانه روز http://aldarvish.mihanblog.com/post/52 <FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#cc0000 size=3><STRONG><A title="" href="http://aldarvish.mihanblog.com/extrapage/jadval" target=_blank> <P align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#cc0000 size=3><STRONG>جهت مشاهده جدول اینجا راکلیک کنید</STRONG></FONT></P></A></STRONG></FONT> text/html 2009-04-10T08:10:30+01:00 aldarvish.mihanblog.com ابوعلی طلسمی جهت اشتی میان زن و شوهر :: مجرب http://aldarvish.mihanblog.com/post/51 <P>در روز جمعه ساعت زهره در دو&nbsp;کاعذ با اب گلاب و زعفران نوشته شود . بخورات: جاوی و عنبر :: سپس یکی را به مطلوب بخورانند و یکی را طالب با خود نگه دارد .</P> <P><FONT color=#cc0000><STRONG>فقط در امر حلال استفاده شود</STRONG></FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P>بسم الله الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن یَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً یُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِینَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ وَلَوْ یَرَى الَّذِینَ ظَلَمُواْ إِذْ یَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِیعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعَذَابِ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ . وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیراً. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن یُرِیدَا إِصْلاَحاً یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِیماً خَبِیراً یَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِیْنِكُمْ وَأَطِیعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِی وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وذریتهم إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ اللهم بحق هذه الآیات الشریفة اعطف <FONT color=#cc0000>قلب فلانة بنت فلانة على فلان بن فلانة </FONT>بالمحبة الدائمة و الألفة والعطف والحنان فسیكفیكهم الله و هو السمیع العلیم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم</P> <P>&nbsp;</P> <P><STRONG>ابوعلی </STRONG></P> <P><FONT size=1>به نقل از سایت شیخ مغربی(عربی)</FONT></P> text/html 2009-04-09T12:41:38+01:00 aldarvish.mihanblog.com ابوعلی جفت بودن یا نیودن ستاره بخت:: حروف ابجد http://aldarvish.mihanblog.com/post/50 <P><STRONG><FONT color=#cc0000>از بهترین روش ها</FONT></STRONG></P> <P>هرگاه بخواهید حساب کنید اقای فلانی با خانم فلانی ازدواج میکند یا نه؟&nbsp; ایا ستاره این دو با هم جفت هست یا نه ؟ و در اینده تا اخر با هم زندگی می کنند یا نه ؟</P> <P>اول نام و نام مادر هر دو را به ابجد در اورده و عدد حاصل را بر عدد 5 تقسیم می کنیم </P> <P><FONT color=#990000>(کسانی که نمیدانند چگونه نام ها را به حروف ابجد دراورند,&nbsp;به قسمت علم &nbsp;اعداد و حروف مراجعه کنند)</FONT></P> <P>اگر باقی مانده 1 یا 3 یا 5 شود&nbsp; این دو به هم می رسند و ستاره انها با هم جفت می باشد و تا اخر عمر با هم زندگی می کنند </P> <P>اما اگر باقی مانده 2 یا 4 شود این دو نفر به <FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>هم نمی</FONT> رسند و ستاره انها جفت نمی باشد و تا اخر عمر با هم زندگی نمی کنند.</P> <P>باقی مانده صفر همان 5 است</P> <P>***********************************</P> <P><STRONG><FONT color=#990000 size=3>مثال:</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#330033 size=2>علی پسر مریم با زینب دختر زهرا</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#330033 size=2>نام ها را به ابجد در اوردیم شد: 682</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#330033 size=2>تقسیم بر 5 کردیم شد 2 </FONT></STRONG></P> <P><FONT color=#330033><FONT size=2><STRONG>پس<FONT color=#333399>(</FONT></STRONG><FONT color=#333399>اگر باقی مانده 2 یا 4 شود این دو نفر به <FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>هم نمی</FONT> رسند و ستاره انها جفت نمی باشد و تا اخر عمر با هم زندگی نمی کنند.)</FONT></FONT></FONT></P> <P>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;.</P> <P>ابوعلی</P> <P align=center><FONT color=#cc0000 size=2><STRONG>اگه نظرات این مطلب به 50 برسه&nbsp;&nbsp;روش بهتر و کامل تری خواهم گذاشت</STRONG></FONT></P> text/html 2009-04-09T09:30:02+01:00 aldarvish.mihanblog.com ابوعلی سعد و نحس هفته و ساعات http://aldarvish.mihanblog.com/post/49 <SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'; mso-bidi-language: FA"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT color=#330033 size=3><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT color=#330033 size=3><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT color=#330033 size=3><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT color=#330033 size=3><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT color=#330033 size=3><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT color=#330033 size=3><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'">&nbsp; <SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#330033 size=3><STRONG>سعد و نحس هفته و ساعات </STRONG></FONT></SPAN> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT size=3><STRONG><FONT color=#330033><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>چنانکه میدانید یک هفته ، هفت روز می باشد و هر روز نیز متعلق به کوکبی می باشد. و هر روز ساعاتی سعد و نحس دارد و هر روز از اول ساعت او که ساعت یک بعدازظهر میشود شروع میگردد. با این وصف :</FONT></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">روز شنبــــه ، ساعت اول یک بعدازظهر؛ زحل </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">نحس</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"> اکبر می باشــد.</SPAN></FONT></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">روز یکشنبـه ؛ ساعت اول یک بعدازظهر؛ شمس </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">سعد</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"> اکبر می باشــد.</SPAN></FONT></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">روز دوشنبــه ، ساعت اول یک بعدازظهر؛ قمر </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">سعد</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"> اصغر می باشـــد.</SPAN></FONT></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">روز سه شنبه ، ساعت اول یک بعدازظهر؛ مریخ</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"> نحس</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"> اصغر می باشـد.</SPAN></FONT></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">روز چهارشنبه ، ساعت اول یک بعدازظهر؛ عطارد </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">سعد</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"> اصغر می باشد.</SPAN></FONT></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">روز پنجشنبـه ، ساعت اول یک بعدازظهر؛ مشتری </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">سعد</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"> اکبر می باشد.</SPAN></FONT></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">روز جمعــــه ، ساعت اول یک بعدازظهر؛ زهره </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">سعد</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"> اکبر می باشـــد.</SPAN></FONT></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>درباره هر یک از روزهای برشمرده در فوق ( ایام هفته ) </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">که کوکب آنها را نام بردیم ؛ ذیلا توضیحاتی بیشتر را ذکر میکنیم :</SPAN></FONT></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><SPAN><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>روز شنبــه : <FONT color=#330033>کوکب او زحل است و در آن روز خدای ناکرده اگر تعویذات و دعاهای بغض و جدایی و آوارگی نوشته شود احتمالا موثر خواهد افتاد و ملک سفلی میمون ابانوخ می باشد و حاکم بر ملک علوی او کسفیاییل میباشد و متعلق به برج دلو بوده و معدن او سرب هست و بخور او شمع سفید و میعه سایله و لادن می باشد. </FONT></FONT></STRONG></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><SPAN><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>روز یکشنبه :<FONT color=#330033> کوکب او شمس بوده و در آن روز باید تعویذات و دعاهای کارگشایی و رزق و روزی رونق بازار ، فتح و پیروزی ، بخت گشایی ،‌ محبت ، غلبه بر دشمن ، طلسم دفع دشمن نوشت و ملک سفلی او ابو عبدالله سعید المذهب می باشد و حاکم بر ملک علوی او روفیاییل می باشد و متعلق به برج اسد می باشد و معدن او طلا می باشد و بخور او سندروس می باشد. </FONT></FONT></STRONG></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><SPAN><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>روز دوشنبه : <FONT color=#330033>کوکب او قمر است و در آن روز باید تعویذات و دعاهای باطل سحر و رزق و روزی نوشت و ملک سفلی او ابی الحارث می باشد و حاکم بر ملک علوی او جبراییل می باشد و به برج سرطان متعلق می باشد و به معدن نقره می باشد و بخور او لبان نر می باشد!</FONT></FONT></STRONG></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><SPAN><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>روز سه شنبه :<FONT color=#330033> کوکب او مریخ است و در آن روز تعویذات و دعاهای شفای مریض باید نوشت و یا بغض و آوارگی دشمن نوشت و ملک سفلی او ابی محرز احمر می باشد و حاکم بر ملوک علوی سمساییل می باشد و متعلق به برج عقرب می باشد و معدن او آهن است و بخور او صندل سرخ است . </FONT></FONT></STRONG></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><SPAN><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>روز چهارشنبه : <FONT color=#330033>کوکب او عطارد است و در آن روز تعویذات و دعاهای زبان بندی را میتوان نوشت و ملک سفلی او برقان و یکنی بابی العجائب می باشد و حاکم بر ملوک علوی میکاییل می باشد و متعلق به برج جوزا می باشد و معدن او جیوه و بخور او مقبل ارزق و عنبر می باشد.</FONT></FONT></STRONG></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><SPAN><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>روز پنجشنبه :<FONT color=#330033> کوکب او مشتری است و در آن روز تعویذات و دعاهای محبت ؛ رزق و روزی و کارگشایی و زبان بندی انجام داد و ملک سفلی او شهمورش و هو قاضی الجن می باشد و حاکم بر ملوک علوی او صرفیاییل می باشد و متعلق به برج قوس می باشد و معدن او قلع است و بخور او عود و کافور می باشد. </FONT></FONT></STRONG></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=3><SPAN><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>روز جمعه : <FONT color=#330033>کوکب او زهره است و در آن روز تعویذات و دعاهای کارگشایی ، رزق و روزی ، محبت ؛ باطل السحر انجام داد و ملک سفلی او ابیض می باشد و کنیه ابوالحسن زوبعه می باشد و حاکم بر ملک علوی او عنیاییل می باشد و متعلق به برج ثور می شود . و معدن او مس است و بخور او مستکی می باشد. </FONT></FONT></STRONG></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT color=#990000> جدول ساعات در شبانه روز</FONT></FONT></STRONG></FONT></FONT></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#330099 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A title="" href="http://aldarvish.mihanblog.com/extrapage/jadval" target=_blank><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#330099 size=4>&nbsp;جهت مشاهده اینجا را کلیک کنید</FONT></STRONG></SPAN></SPAN></A></FONT></STRONG></SPAN></SPAN></P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>قمر در غرب </FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT color=#330033><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><FONT size=3>ایامی وجود دارند که باصطلاح منحوس و نیز مسعود می باشند برای اقدام بکارهای غالبا مهمتر و حساستر زندگی بایستی از این ایام خبردار شد. حتی نوشته اند چنانچه در این ایام امری بقصد خیر هم اگر سر بزند نتیجه خدای ناکرده معکوس خواهد داد . هر طالع در ماه چند روز قمر در عقرب و نحس می باشد و در این ایام نباید دست بکارهایی مهم مثل سفر یا ازدواج و ... زد. گفته اند تنها در امر بغض و کینه و عداوت و آوارگی ، برای آنشخص که اگر قمر در عقرب باشد ، بطور دائم باقی میماند مگر آنکه باطل شود!</FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>در جدول ذیل ما ایام منحوسه هر طالع را ذکر میکنیم :</FONT></SPAN></P> <DIV dir=rtl align=center> <TABLE dir=rtl style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: lime; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>ردیف</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: lime; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>بروج</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: lime; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>توضیحات</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: lime; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>1</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: yellow; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>حمل</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>از روز 16 تا نصف روز 18 نحس میباشد.</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: lime; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>2</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: yellow; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>ثور</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>از روز 13 تا نصف روز 15 نحس میباشد.</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: lime; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>3</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: yellow; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>جوزا</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>از روز 11 تا نصف روز 13 نحس میباشد.</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: lime; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>4</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: yellow; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>سرطان</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>از روز 8 تا نصف روز 10 نحس میباشد.</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: lime; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>5</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: yellow; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>اسد</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>از روز 6 تا نصف روز 8 نحس می باشد.</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: lime; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>6</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: yellow; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>سنبله</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>از روز 3 تا نصف روز 5 نحس میباشد.</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: lime; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>7</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: yellow; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>میزان</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>از روز 1 تا نصف روز 3 نحس میباشد.</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: lime; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>8</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: yellow; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>عقرب</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>از روز 28 تا نصف روز 30 نحس میباشد.</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: lime; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>9</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: yellow; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>قوس</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>از روز 26 تا نصف روز 28 نحس میباشد.</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: lime; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>10</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: yellow; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>جدی</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>از روز 23 تا نصف روز 26 نحس میباشد.</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: lime; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>11</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: yellow; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>دلو</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>از روز 21 تا نصف روز 23 نحس میباشد.</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: lime; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>12</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: yellow; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>حوت</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #ccffff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" vAlign=top> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>از روز 19 تا نصف روز 21 نحس میباشد.</FONT></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <DIV dir=rtl align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>.............................................</FONT></DIV> <DIV dir=rtl align=center>&nbsp;</DIV> <DIV dir=rtl align=right><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>یا گفته شده است که هرگز در شب تعویض ننویسید چرا که بعدا در منزل خود موجب جنگ و نزاع میگردد و میل نوشتن و تصمیم گرفتن با خودتان می باشد.</FONT></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=right>&nbsp;</DIV></SPAN></B></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></STRONG></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></STRONG></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></STRONG></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></STRONG></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></STRONG></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></STRONG></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2009-04-08T09:46:58+01:00 aldarvish.mihanblog.com ابوعلی دعاء اسم اعظم http://aldarvish.mihanblog.com/post/48 <P>اللهم انی أسألک باسمک العظیم الأعظم الأجل الأکرم المخزون المکنون النور الحق البرهان المبین الذی هو نور مع نور ،ونور من نور، ونور فی نور، ونور على نور، ونور فوق کل نور ،ونور تضیئ به کل ظلمة ویکسر به کل شدة وکل شیطان مرید وکل جبار عنید لاتقر به أرض ولا یقوم به سماء ویأمن به کل خائف ویبطل به کل سحر کل ساحر وبغی کل باغ وحسد کل حاسد ویتصدع لعظمته البر والبحر ویستقل به الفلک حین یتکلم به الملک فلا یکون للموج علیه سبیل وهو اسمک الأعظم الأعظم، الأجل الأجل النور الأکبر الذی سمیت به نفسک واستویت به على عرشک وأتوجه الیک بمحمد وأهل بیته وأسألک بک وبهم أن تصلی على محمد وآل محمد وأن تفعل بی <FONT color=#cc0000>کذا وکذا</FONT>". <BR><BR>اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وسَهِّلْ مَخْرَجَهُمْ والعَنْ أعْدَاءَهُم</P> <P>i!i!i!i!i!i!i!i!i</P> <P>به جای <FONT color=#cc0000>کذا و کذا </FONT>حاجت خود را ذکر کنید</P> <P>...........................................................</P> <P>التماس دعا</P> <P>ابوعلی</P> text/html 2009-04-07T17:37:53+01:00 aldarvish.mihanblog.com ابوعلی تذکر http://aldarvish.mihanblog.com/post/47 <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>این پست را فقط برای&nbsp;تذکر دادن&nbsp;فرستادم</FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>دوستان</FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>در بعضی از وبلاگ و سایت ها و کتاب های علوم غریبه طلسم هایی رو دیدم که باید انها را بسوزانید یا زیر پای خود بگذارید و ...</FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>......................................</FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>هر طلسمی را نباید بسوزانید ممکن است نام های خدا. انبیاء. ایات قرانی و...&nbsp;باشند که به زبان عبری یا سریانی باشند. شما با سوزاندن این قبیل طلسم ها بلاهای وحشتناکی را برای خود میاورید . اینگونه طلسم ها بیشتر کار دشمنان اسلام مخصوصا یهودیان(منظور هر یهودی نیست) است که میخواهند ما قران را با دست خودمان نابود کنیم </FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#cc0000 size=2>پس تا موقعی که نمی دانید در طلسمی که میخواهید بسوزانید چه چیزی نوشته شده است ان را نسوزانید</FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2><STRONG>ابوعلی</STRONG></FONT></P> text/html 2009-04-07T12:15:52+01:00 aldarvish.mihanblog.com ابوعلی احادیثی درباره ی حقانیت چشم زخم http://aldarvish.mihanblog.com/post/46 <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>احادیثی درباره ی حقانیت چشم زخم</FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>رسول اکرم(ص) فرمود: ان العین حق تستنزل الحالق (و الحالق&nbsp; المکان المرتفع من الجبل و غیره).</FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>رسول خدا(ص) فرمود: چشم زخم امری است حق (یعنی حقیقت دارد و خرافه نیست ) و ان قدر قوی است که قله کوه را در هم کوبیده و به زیر می کشد.</FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>رسول خدا(ص) فرمود: اگر برای شما قبرها را می شکافتند بی گمان می دید که بیشتر مردگان با چشم زخم از دنیا رفته اند زیرا چشم زخم حق است. </FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>امام صادق (ع) فرمودند: چشم زخم حق است و دور نیست تو به دیگری اسیب برسانی یا دیگری به تو اسیب برساند</FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>.....................................................................</FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>شخصی از امام رضا(ع) در مورد چشم زخم پرسید . ان حضرت فرمود: (( چشم زخم حق است و هر گاه بدان گرفتار شدی دو دستت را تا روبروی صورتت بالا بیاور و سوره های "حمد. قل هو الله .فلق و ناس" را بخوان و دو دست خود را به پیشانی بکش که به خواست خدا از ان بهره خواهی برد.)).</FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>منابع:بحار-بحار الانوار -همان</FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2><STRONG>ابوعلی</STRONG></FONT></P> text/html 2009-04-05T17:29:16+01:00 aldarvish.mihanblog.com ابوعلی پاسخ به درخواست های شما:: شبنم http://aldarvish.mihanblog.com/post/45 <DIV class=comment_row-name> <DIV class=comment_row-name><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>shabnam </STRONG></FONT></DIV> <DIV class=comment_row-detail><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</DIV> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>با سلام<BR>لطفا درمورد شرف شمس توضیح دهید.وشرف شمس به چه ساعتی از 19 فروردین گفته میشود؟<BR>باتشکر </STRONG></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>:::::::::::::::::::</STRONG></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>ابوعلی:</STRONG></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><STRONG>توضیح شرف الشمس بماند برای پست های بعدی ولی ساعت نوشتن در نوزده فروردین&nbsp;<FONT color=#cc0000>ازبین الطلوعین تا ظهر </FONT><FONT color=#330033>است</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#009900 size=3><STRONG>التماس دعا</STRONG></FONT></P></DIV> text/html 2009-04-05T11:14:55+01:00 aldarvish.mihanblog.com ابوعلی كنز الكنوز جهت وسعت رزق http://aldarvish.mihanblog.com/post/44 <P align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=right>این دعا بسیار موثر است ... ایمان داشته باشید</P> <P align=right><STRONG>::::::::::::::</STRONG></P> <P align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2><STRONG>اللهم أرزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا من غیر كد.. واستجب دعائی من غیر رد.. وأعوذ بك من الفضیحتین: الفقر والدّین.. اللهم یا رازق السائلین.. یا راحم المساكین.. ویا ذا القوة المتین.. ویا خیر الناصرین.. یا ولی المؤمنین.. یا غیاث المستغیثین.. إیاك نعبد وإیاك نستعین.. اللهم إن كان رزقی فی السماء فأنزله.. و إن كان رزقی فی الأرض فأخرجه.. و إن كان بعیدا فقربه.. و إن كان قریبا فیسره.. و إن كان كثیرا فبارك فیه یا أرحم الراحمین.. اللهم صلی على محمد وآل محمد.. واكفنی بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصیتك.. وبفضلك عمن سواك یا اله العالمین.. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعین"<BR><BR>اللهم ما كان من توفیق فمنك وحدك وما كان من نقص أو نسیا ن فمنى والشیطان والله المستعان</STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT size=2><STRONG>::::::::::::</STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT size=2>ابوعلی </FONT></P> <P align=right><FONT size=2><FONT size=1>منبع:<A title="" href="http://www.asossi.com/" target="">http://www.asossi.com</A></FONT> </FONT></P>